امکانات و ویژگی‌های پِی زیتو

ویژگی‌ها

چند زبانگی

 

دستیار جامع پرداخت پِی زیتو از ویژگی چندزبانگی برخوردار می باشد و در حال حاضر از زبان‌های فارسی و انگلیسی پشتیبانی می کند.

به زودی زبان های دیگر نیز به این افزونه اضافه خواهد شد.

افزونه پی زیتو علاوه بر چند زبانگی بصورت کامل از زبان های راست چین (RTL) و زبان های چپ چین (LTR) پشتیبانی می کند و سازگاری کامل دارد.