آموزش دستیار پرداخت پِی زیتو

راهنمای شروع

در این بخش تمام پیش نیاز ها و اطلاعات اولیه برای استفاده از پِی زیتو ارائه خواهد شد.